C D V F M E S Y B U İ ( . / 1 2 3 7 9 < A a b Ç e f G g H h I J K L m N n O Ö ö P p Q R Ş s T Ü W Z [ А ا ب ت ج ح د ر ز س ش ص ط ع غ ف ق م ن َ ُ
C
D
V
F
M
E
S
Y
B
U
İ
(
.
/
1
2
3
7
9
<
A
a
b
Ç
e
f
G
g
H
h
I
J
K
L
m
N
n
O
Ö
ö
P
p
Q
R
Ş
s
T
Ü
W
Z
[
А
ا
ب
ت
ج
ح
د
ر
ز
س
ش
ص
ط
ع
غ
ف
ق
م
ن
َ
ُ